Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2014

1924 89ae 500
Reposted fromxmartii xmartii

April 08 2014

Chciałem zapytać dlaczego jeden post i cała dyskusja pod nim została usunięta?

Czyżby komuś coś nie pasowało? Czy to już cenzura? 

April 03 2014

8704 1134
ZUPO, KOCHAM CIĘ!
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialexi lexi
Kochani co z naszą datą?
Po zastanowieniu, myślę, że takie nasze zupkowe 'święto', które mogłoby polegać na tym, by powiedzieć sobie wzajemnie coś miłego, za coś podziękować, coś przekazać albo nawet! sie spotkać; to raz,  a ta grupa - jako miejsce otwarte dla wszystkich chętnych by o czymś, o czymkolwiek opowiedzieć to dwa :) @ebi nasza pomyslodawczyni! co Ty na to? jak Ty to widzisz? @pl co My na to? :)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl